CALL CENTER : 02 129 5555

การรักษามะเร็งตับด้วยยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือด (TACE)

การรักษามะเร็งตับด้วยยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือด (TACE) l โดย นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ Ideal Imaging Center และรังสีแพทย์เฉพาะทาง รังสีร่วมรักษาของลำตัว โรงพยาบาลปิยะเวท รายการ : Happy Life กับคุณหรีด l ออกอากาศ : 23 ธันวาคม 2560