CALL CENTER : 021295555

แผลเบาหวานที่เท้า รักษาได้ ไม่ต้องตัดเท้า

 แผลเบาหวานที่เท้า รักษาได้ ไม่ต้องตัดเท้า พญ. ดร.กรุณำ อธิกิจ ผู้อำนวยกำรศูนย์รักษำแผลเบำหวานที่เท้า รงพยาบาลปิยะเวท รายการ : Happy Life กับคุณหรีด l ออกอากาศ : 16 มิถุนายน 2561