CALL CENTER : 02 625 6500
อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) ภาวะเสี่ยงในทารกแรกเกิด อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) ภาวะเสี่ยงในทารกแรกเกิดl พญ.ปนัดดา จันทร์สาส์น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านก...
อ่านทั้งหมด
การรักษามะเร็งตับด้วยยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือด (TACE) การรักษามะเร็งตับด้วยยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือด (TACE)l โดยนพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ Ideal ...
อ่านทั้งหมด
การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้อง LCl โดยนพ.ประชิต ธีรศาสตร์ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวทlรายการ : Happy Life กับ...
อ่านทั้งหมด
รู้จักการฟอกเลือดแบบ CRRT ในผู้ป่วยโรคไต รู้จักการฟอกเลือดแบบ CRRT ในผู้ป่วยโรคไตl โดยพญ.ธนรัตน์ ศุภศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบา...
อ่านทั้งหมด
สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษl โดยนพ.รัฐธร พนัสสรณ์ แพทย์ประจำศูนย์รักษาอายุรกรรม โรงพยาบาลปิย...
อ่านทั้งหมด
โรคหลอดเลือดหัวใจ อันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดหัวใจ อันตรายถึงชีวิตl โดยพญ.วรลักษณ์ วรรณประพัฒน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ...
อ่านทั้งหมด
การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมl โดยนพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศู...
อ่านทั้งหมด
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็ก การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็กl โดยพญ.มนัญยา ชาครานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในเด็ก โรงพยาบาลปิยะเวท...
อ่านทั้งหมด