CALL CENTER : 021295555
7 วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด (กรณีผ่าคลอด) 7 วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด (กรณีผ่าคลอด) คุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงระยะเว...
อ่านทั้งหมด
10 วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด (กรณีคลอดเอง) 10 วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด (กรณีคลอดเอง) คุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงระย...
อ่านทั้งหมด
“ไขมัน” กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศแผนเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกห้ามการใช้ไขมันทรานส์ (Trans Fat) เนื่องจากหลักฐา...
อ่านทั้งหมด
“นมแม่” ยิ่งให้ ยิ่งดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม ท่อนหนึ่งในเพลง ค่าน้ำนม ที่เราได้ยินกันมาจนคุ้นชิน ชวนให้นึกถึงคุณค่าของนม...
อ่านทั้งหมด
แพทย์แนะแนวทางฟื้นฟูร่างกาย “ทีมหมูป่า” ภารกิจสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ แพทย์แนะแนวทางฟื้นฟูร่างกาย ทีมหมูป่าภารกิจสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับภารกิจช่วย...
อ่านทั้งหมด
ปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลัง ควรพักหรือควรซ้ำ ปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลัง ควรพักหรือควรซ้ำlนพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และเชี่ยวชาญเฉพา...
อ่านทั้งหมด
ปวดคอ มือชา สัญญาณอันตรายโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท ปวดคอ มือชา สัญญาณอันตรายโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทlนพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน...
อ่านทั้งหมด
แผลเบาหวานที่เท้า รักษาได้ ไม่ต้องตัดเท้า แผลเบาหวานที่เท้า รักษาได้ ไม่ต้องตัดเท้าlพญ. ดร.กรุณำ อธิกิจ ผู้อำนวยกำรศูนย์รักษำแผลเบำหวานที่เท้า โรงพยาบาล...
อ่านทั้งหมด