CALL CENTER : 02 129 5555
รู้จักการฟอกเลือดแบบ CRRT ในผู้ป่วยโรคไต รู้จักการฟอกเลือดแบบ CRRT ในผู้ป่วยโรคไตl โดยพญ.ธนรัตน์ ศุภศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบา...
อ่านทั้งหมด
สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษl โดยนพ.รัฐธร พนัสสรณ์ แพทย์ประจำศูนย์รักษาอายุรกรรม โรงพยาบาลปิย...
อ่านทั้งหมด
โรคหลอดเลือดหัวใจ อันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดหัวใจ อันตรายถึงชีวิตl โดยพญ.วรลักษณ์ วรรณประพัฒน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ...
อ่านทั้งหมด
การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมl โดยนพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศู...
อ่านทั้งหมด
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็ก การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็กl โดยพญ.มนัญยา ชาครานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในเด็ก โรงพยาบาลปิยะเวท...
อ่านทั้งหมด
โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้า โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้าl โดยพญ.กรุณา อธิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาแผลเบาหวาน โรงพยาบาลปิยะเวทlรายการ : ...
อ่านทั้งหมด
ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝง ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝงl โดยนพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพ...
อ่านทั้งหมด
แก้ปัญหา "ออฟฟิศซินโดรม" อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน แก้ปัญหา ออฟฟิศซินโดรม อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสานl โดยนพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ...
อ่านทั้งหมด