CALL CENTER : 021295555
นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ
สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้อง , ศัลยกรรมโรคอ้วน
 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการผ่าตัดผ่านทางกล้อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุณาสอบถามวันเวลาออกตรวจจาก ศูนย์ศัลยกรรม โทรศัพท์ 02 625 6555