CALL CENTER : 02 625 6500
ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม
สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรสาขาศัยศาสตร์ทั่วไป

 

วัน เวลา สถานที่
วันพุธ 17:00 - 20.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม