CALL CENTER : 02 625 6500
นพ. วรศักดิ์ สังวรศิลป์
สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 07.00 น. - 16.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก
วันอังคาร 07.00 น. - 18.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก
วันพฤหัสบดี 07.00 น. - 18.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก
วันศุกร์ 07.00 น. - 16.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก
วันเสาร์ 07.00 น. - 12.00 น. ศูนย์หู คอ จมูก