CALL CENTER : 021295555
นพ. กฤษณ์ ศรีธิหล้า
สาขาความเชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ 12.00 น. - 18.00 น. ศูนย์อายุรกรรม