CALL CENTER : 021295555
นพ. วรวรุตม์ จันเจือมาศ
สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อยอดโรคระบบทางเดินอาหาร
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 8.00 - 16.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
วันพุธ 8.00 - 16.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
วันพฤหัสบดี 8.00 - 16.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
วันเสาร์ 8.00 - 19.00 น. ศูนย์อายุรกรรม