CALL CENTER : 02 129 5555
พญ. ศศิธร คุณูปการ
สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ (ว.ว. อายุรศาสตร์) 
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต (ว.ว. อายุรศาสตร์โรคไต) 
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 7.30-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันพุธ 7.30-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันพฤหัสบดี 7.30-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันศุกร์ 7.30-15.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันเสาร์ 7.00-19.00 ศูนย์อายุรกรรม