CALL CENTER : 02 129 5555
พญ. ประภัสสร ธีรศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 8.00-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันพุธ 8.00-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันศุกร์ 8.00-16.00 ศูนย์อายุรกรรม
วันเสาร์ 8.00-16.00 ศูนย์อายุรกรรม