CALL CENTER : 02 129 5555
นพ. ณัฐพงษ์ สนธยานนท์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมผู้สูงอายุ
แพทย์จีน ณัฐพร อรุณภาคย์ สาขาความเชี่ยวชาญ : แพทย์แผนจีน สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พญ. ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : พัฒนาการเด็ก
พญ. ดวงนภา เบญวงศ์เสถียร สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
ทพญ. ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย สาขาความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ. ตาวัน ประภัสพงษา สาขาความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พญ. ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ทพ. ธนา จูระมงคล สาขาความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
พญ. ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ