CALL CENTER : 02 625 6500
พญ. ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
นพ. ประธาน นันทอารี สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
รศ.นพ. ประพันธ์ กิติสิน สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พญ. ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
พญ. ประภาวรรณ ธีรศาสตร์ สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
นพ. ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พท.นพ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคไต
นพ. ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
ผศ.นพ. ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. ปริณดา ชารี สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -