CALL CENTER : 02 625 6500

รพ.ปิยะเวท ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Day

      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560  หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ประจำปี 2560"  เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลและภายในหน่วยงาน  เพื่อพัฒนาให้องค์กรและหน่วยงานของตนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการทำงานพร้อมทั้งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมใน หน่วยทำงานดีขึ้น ภายใต้มาตรฐาน 5 ส. นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานจนสามารถสร้างคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมี รศ.นพ. เจษฎา แสงสุพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการแพทย์ รพ.ปิยะเวท เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ รพ.ปิยะเวท