CALL CENTER : 021295555

ผู้บริหารและแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวทได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 13ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ   14.30  น. ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  สมเด็จพระสุเมธาธิบดี นนท์ แงด สมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ประทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี ชั้นธิบดินทร์  แก่แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิ จักษุแพทย์ผู้ถวายการรักษา และคุณจินตนา สนธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท  ในงานมหากฐินไทย-กัมพูชา ซึ่งนำโดย พณฯ อูก  ซอร์พวน (Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และคุณหญิงเมา จันทอน ( Mrs.Mao Chanthan) ภริยา