CALL CENTER : 02 625 6500

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล    

  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)    
  • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)    

 

สิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพ    

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท

 

 

ระยะเวลา  :  1 มกราคม 2560 -  31 ธันวาคม 2560