CALL CENTER : 021295555

เงื่อนไข:

- ราคาวัคซีนนี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
- ราคาวัคซีนนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย
- กรณีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอหรือ/และชนิดบี ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อแยกรายเข็ม
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า