CALL CENTER : 021295555

    ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมในการให้บริการตรวจคัดกรองโรค ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พร้อมทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ