CALL CENTER : 021295555
ผู้ที่เคยเกิดกระดูกสันหลังหักจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักมากกว่าผู้ที่เคยเกิดกระดูกแขนหัก ในกรณี

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีกระดูกสันหลังหักจากการตรวจเอกซเรย์หรือในผู้ที่มี กระดูกสันหลังหักแต่ไม่มีอาการจะมีความเสี่ยงเท่ากันกับผู้ที่เคยเกิดกระดูก หักที่ตำแหน่งอื่นๆ แต่ในผู้ที่มีกระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิกจะมีความเสี่ยงสูงกว่า