CALL CENTER : 02 129 5555

คณะแพทย์

นพ. นนท์ ว่องวิทวัส สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ. กุลวัต ประเสริฐสุนทราศัย สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ. อัสพล ตันตะราวงศา สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ