CALL CENTER : 021295555

คณะแพทย์

พญ. ปริณดา ชารี สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
พญ. วศินี กาญจนนิยต สาขาความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -