CALL CENTER : 02 625 6500

คณะแพทย์

แพทย์จีน ณัฐพร อรุณภาคย์ สาขาความเชี่ยวชาญ : แพทย์แผนจีน สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
แพทย์จีน ภัสศิกานต์ อนุรัตน์พานิช สาขาความเชี่ยวชาญ : แพทย์แผนจีน สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -