CALL CENTER : 021295555

คณะแพทย์

นพ. สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
นพ. วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก , เวชศาสตร์ครอบครัว