CALL CENTER : 02 625 6500

คณะแพทย์

นพ. สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -
นพ. วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาความเชียวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก , เวชศาสตร์ครอบครัว