CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีในการศัลยกรรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ( Minimally Invasive Surgery )

ศัลยกรรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ( Minimally Invasive Surgery )  การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นวิธีผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เป็นการเปิดแผลขนาดเล็กเพื่อใส่สายที่มีกล้องขนาดเล็กติดที่ส่วนปลายของสาย เพื่อส่งภาพออกมาให้เห็นทางจอมอนิเตอร์ระหว่างทำการผ่าตัดอวัยวะภายใน การผ่าตัดจะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยที่สุด เป็นวิธีการผ่าตัดที่นิยมกันมากในขณะนี้ เนื่องจากสะดวกและปลอดภัย ขนาดของแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก ฟื้นตัวได้เร็ว แตกต่างจากการผ่าตัดแบบเดิม ขนาดของแผลเพียงแค่ 1 – 2 เซ็นติเมตรเท่านั้น