CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  • Gastroscopy : ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy : ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
  • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) : การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด
  • ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography) : การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน