CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

            แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาโรคมะเร็ง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและลืมไม่ได้เลยคือ เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย น่าดีใจที่การรักษามะเร็งเดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งก่อนการรักษา ในระหว่างการรักษา และภายหลังการรักษา โดยจะมีการตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อว่าทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการรักษาร่วมกัน ในช่วงระหว่างการรักษาก็มีการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ พร้อมกันนั้นก็มีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตน ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปมาก แพทย์มีเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ และมีอาวุธให้เลือกใช้ในการต่อสู้กับมะเร็งมากขึ้นกว่าสมัยก่อน และยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ และกว่าที่เทคนิค  เทคโนโลยี และการรักษามะเร็งแบบใหม่ ๆ จะได้รับการรับรองให้ใช้ได้ก็ต้องผ่านการศึกษาวิจัยในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนมั่นใจได้