1. อัตราดังกล่าวเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น 2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า