Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท

รากฟันเทียม implant โรงพยาบาลปิยะเวท
 • ศูนย์ทันตกรรม ได้นำเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษางานทันตกรรมรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เราพัฒนานวัตกรรมการใส่รากฟันเทียมมาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคในการฝังรากฟันเทียม Computer Guided Implant Surgery ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝังรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาการรักษาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี
 • ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐานการให้บริการ ด้านทันตกรรม กับช่วงวิกฤต โควิดในมุมมองแพทย์ การให้บริการทางทันตกรรมในสภาวะการแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 เป็นสิ่งที่หลายๆ ท่านมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์
 • มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการระบาดในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บุคคลากรในแผนกและทันตแพทย์ทุกท่านมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทั้งขณะให้การรักษาผู้ป่วย และนอกเวลาการให้การรักษา รวมถึงการได้รับ Vaccine covid-19 นอกจากนี้ภายในสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม มีการดูแลความสะอาดอย่างเป็นระบบ และมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกวันตามเวลาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการสูงสุด

ด้านการให้บริการ ทำไมถึงต้องเลือกรับบริการ ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท?

เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐาน อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำหัตถการ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่เสมอ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดให้บริการทางทันตกรรมครบทุกสาขา โดยมีทันตแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ปัจจุบัน ทางองค์กรได้มีการขยายการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีศูนย์ทันตกรรมของบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น ศูนย์ทันตกรรมในเครือ มีการวางแผนเพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ
 
รวมถึงรองรับการใช้สิทธิ การส่งตัวจากผู้ป่วยบัตรประกัน ผู้ป่วยถือบัตรต่างๆ รวมไปถึงมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างองค์กรอีกหลายแห่ง อาทิ เช่น สิทธิประกันสังคม จำนวนวงเงิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ส่วนเกินจากราคาข้างต้นผู้ป่วยสำรองจ่ายเอง) หรือ สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพด้านทันตกรรม (เงื่อนไขตามที่บริษัทประกันกำหนด) เป็นต้น
 
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีการปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การตลาดของศูนย์ทันตกรรมได้เน้นไปในทางสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น โรงพยาบาลปิยะเวทมีทีมการตลาดคอยดูแลภาพรวม และ ทำ Marketing online โดยจะมีการจัด Promotion เพื่อผู้ป่วยตามวาระต่างๆ เพื่อหวังผลกระตุ้นการรับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมีสื่อต่างๆ ได้แก่ Webpage, Blog, Video ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและ Promotion ต่างๆ ส่วนของแผนกทันตกรรม จะมีการนำเสนอข้อมูลด้านทันตกรรมผ่านทาง Facebook, Blog และ YouTube review อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการนำเสนอโฆษณาต่างๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความประทับใจจากการที่ผู้ป่วยได้เข้ามารับการดูแลและบริการของทางโรงพยาบาลจริงๆ ดังนั้นอยากให้ผู้ป่วยทุกท่านได้มีโอกาสมารับการดูแลและการบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากทางโรงพยาบาลปิยะเวทด้วยตนเอง

สาขาทันตกรรมที่เปิดให้บริการ ได้แก่​

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนติคส์ (รักษาคลองรากฟัน)
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก)
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว