ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท

รากฟันเทียม implant โรงพยาบาลปิยะเวท
 • ศูนย์ทันตกรรม ได้นำเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษางานทันตกรรมรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เราพัฒนานวัตกรรมการใส่รากฟันเทียมมาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคในการฝังรากฟันเทียม Computer Guided Implant Surgery ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝังรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาการรักษาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี
 • ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐานการให้บริการ ด้านทันตกรรม กับช่วงวิกฤต โควิดในมุมมองแพทย์ การให้บริการทางทันตกรรมในสภาวะการแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 เป็นสิ่งที่หลายๆ ท่านมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์
 • มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการระบาดในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บุคคลากรในแผนกและทันตแพทย์ทุกท่านมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทั้งขณะให้การรักษาผู้ป่วย และนอกเวลาการให้การรักษา รวมถึงการได้รับ Vaccine covid-19 นอกจากนี้ภายในสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม มีการดูแลความสะอาดอย่างเป็นระบบ และมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกวันตามเวลาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการสูงสุด

ด้านการให้บริการ ทำไมถึงต้องเลือกรับบริการ ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท?

เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐาน อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำหัตถการ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่เสมอ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดให้บริการทางทันตกรรมครบทุกสาขา โดยมีทันตแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ปัจจุบัน ทางองค์กรได้มีการขยายการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีศูนย์ทันตกรรมของบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น ศูนย์ทันตกรรมในเครือ มีการวางแผนเพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ
 
รวมถึงรองรับการใช้สิทธิ การส่งตัวจากผู้ป่วยบัตรประกัน ผู้ป่วยถือบัตรต่างๆ รวมไปถึงมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างองค์กรอีกหลายแห่ง อาทิ เช่น สิทธิประกันสังคม จำนวนวงเงิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ส่วนเกินจากราคาข้างต้นผู้ป่วยสำรองจ่ายเอง) หรือ สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพด้านทันตกรรม (เงื่อนไขตามที่บริษัทประกันกำหนด) เป็นต้น
 
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีการปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การตลาดของศูนย์ทันตกรรมได้เน้นไปในทางสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น โรงพยาบาลปิยะเวทมีทีมการตลาดคอยดูแลภาพรวม และ ทำ Marketing online โดยจะมีการจัด Promotion เพื่อผู้ป่วยตามวาระต่างๆ เพื่อหวังผลกระตุ้นการรับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมีสื่อต่างๆ ได้แก่ Webpage, Blog, Video ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและ Promotion ต่างๆ ส่วนของแผนกทันตกรรม จะมีการนำเสนอข้อมูลด้านทันตกรรมผ่านทาง Facebook, Blog และ YouTube review อย่างต่อเนื่อง

หัตถการ / เทคนิคการรักษา

บริการตรวจและรักษาสุขภาพช่องปาก เหงือก ฟัน  อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษาจากทันตแพทย์ และแนะนำแนวทางการป้องกันรักษาสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม

บริการด้านทันตกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการดูแล สุขภาพฟัน และดูแลฟันน้ำนมของเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง

เราดูแลบุคลิกภาพ ด้วยการยิ้มที่มั่นใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นด้วยบริการทันตกรรมเพื่อความงาม ดังนี้

  • ฟอกสีฟัน
  • การเคลือบผิวฟัน
  • การครอบฟันและสะพานฟัน
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสรเหมือนฟัน
  • การตกแต่งบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
  • รากฟันเทียมทดแทนฟันที่หายไป

การแก้ไขฟันและขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ง่ายต่อการทำความสะอาด และลดการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรและการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมยังเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย

ทันตกรรมรักษารากฟันเป็นการรักษาอาการเจ็บ และการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน ทำให้คุณมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ สามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างสดใส 

การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการบดเคี้ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งการสบฟัน ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร รวมทั้งการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า

การบริการด้านศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด การตัดแต่งปุ่มกระดูก และ การตัดแต่งกระดูกขากรรไกร เป็นต้น

การวินิจฉัยรอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปาก ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ รวมทั้งการรักษารอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปากด้วยยา

เทคโนโลยีทางการรักษา

สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ได้นำเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานสากลมาใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการ รักษางานทันตกรรมแบบครบวงจร นวัตกรรมการใส่รากฟันเทียมระบบ Digital 3D ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการฝังรากเทียม โดยระบบ Digital 3D นี้จะช่วยในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาด้วยเทคโนโลยี Cone-beam CT และ Oral Scan ที่ช่วยให้ได้ภาพ 3 มิติที่มีรายละเอียดความคมชัดสูง ก่อนส่งข้อมูลภาพไปที่ 3D Milling ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานทันตกรรมรากเทียมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษา ตลอดจนช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานทันตกรรมรากเทียมเป็นอย่าง ดี ด้วยประสบการณ์จากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขา พร้อมเติมเต็มความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ท่านมีรอยยิ้มที่สดใส ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

โคนบีมซีที (Cone-beam computed tomography : Cone-beam CT) เป็นเทคโนโลยีภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ออกแบบมาสำหรับงานทันตกรรม เพื่อประเมินลักษณะกายวิภาคกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial) เทคโนโลยีดังกล่าวให้ภาพถ่ายเอกซเรย์รอบศีรษะผู้ป่วยแบบ 3 มิติ 360 องศา ที่มีความคมชัดสูง จึงช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยลักษณะของกระดูกและความผิดปกติของข้อต่อ ขากรรไกรก่อนวางแผนการรักษา เช่น งานศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery) และงานทันตกรรมรากเทียม (Implant dentistry) ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โคนบีมซีทีเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดและแม่นยำสูง โดยเฉพาะงานทันตกรรมรากเทียม ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร เนื่องจากภาพถ่ายเอกซเรย์แบบทั่วไปมีข้อจำกัดจากการที่เป็นภาพถ่ายเอกซเรย์ 2 มิติ ซึ่งมีแนวโน้มเกิดความคลาดเคลื่อนสูง แต่เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ทันตแพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปรวมกับข้อมูลจากเทคโนโลยี Oral scan (ภาพดิจิทัลของเนื้อเยื่อในช่องปาก) ก่อนสร้างแบบจำลองแบบดิจิทัล (Digital surgical guided drill stent) เพื่อนำไปวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ทันที โดยภาพถ่ายเอกซเรย์จะให้ภาพที่มีความคมชัดและแม่นยำสูง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 2 ส่วน ที่ทันตแพทย์สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยก่อนวางแผนการรักษา ได้แก่

 • คุณภาพและขนาดของกระดูกบริเวณที่ต้องการทำหัตถการ โคนบีมซีทีช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นรายละเอียดลักษณะโครงสร้างของกระดูกได้ อย่างชัดเจน เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง และความเอียงของกระดูก โดยขนาดของกระดูกที่วัดได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์โคนบีมซีทีจะมีค่าใกล้เคียงกับ กระดูกจริง จึงเป็นประโยชน์ต่อการประเมินตำแหน่งและขนาดของทันตกรรมรากเทียมที่เหมาะสม สำหรับการฝังลงในกระดูกขากรรไกร
 • โครงสร้างทางกายวิภาคอื่นๆ ในช่องปากที่สำคัญในตำแหน่งที่ต้องการทำหัตถการ เช่น โพรงอากาศขากรรไกรบน (Maxillary sinus) เส้นประสาทอินฟีเรีย แมนดิบิวลาร์ (Inferior mandibular nerve) เส้นเลือดด้านข้างลิ้น (Lingual artery) รูเปิดเพดานปากหลังฟันตัด (Incisive foramen) และรูเปิดข้างคาง (Mental foramen) ฯลฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างที่สำคัญเหล่านี้

Oral Scan เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญในการช่วยประเมินลักษณะกายวิภาคช่องปากทั้ง เหงือกและฟัน ซึ่งเทคโนโลยี Oral Scan ออกแบบมาเพื่อทดแทนการพิมพ์ปากแบบทั่วไป มีฟังก์ชั่นการทำงานคล้ายการทำงานของกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล สามารถบันทึกภาพรายละเอียดต่างๆ ภายในช่องปากความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1,000 – 2,000 ภาพต่อนาที โดยสามารถลอกเลียนรายละเอียดภายในช่องปากได้อย่างนุ่มนวลและถ่ายทอดข้อมูลไปยังโปรแกรมสร้างแบบจำลองระบบดิจิทัล (Digital surgical guided drill stent) ร่วมกับเทคโนโลยีโคนบีมซีที (Cone-beam CT) ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินลักษณะกายวิภาคบริเวณใบหน้าขากรรไกรได้ทันที ทำให้ได้ภาพมิติของรอยพิมพ์ปากที่มีรายละเอียดที่ต้องการอย่างครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ต่างจากการพิมพ์ปากแบบทั่วไปที่มีข้อจำกัดบางประการ เช่น

 • ความยุ่งยากและทรัพยากรในการจัดเตรียมอุปกรณ์พิมพ์ปากแบบถาด
 • ความยุ่งยากด้านเวลา เนื่องจากการพิมพ์ปากจำเป็นต้องรอให้วัสดุพิมพ์ปากแข็งตัว
 • ปัญหาผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากถาดพิมพ์ปากมีขนาดใหญ่กว่าขากรรไกรและช่องปาก นอกจากนี้ปริมาณวัสดุพิมพ์ปากที่มากเกินไปอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดอาการ อยากอาเจียนได้
 • ปัญหาวัสดุพิมพ์ปากฉีกขาดขณะรอยพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อมิติความคมชัดของรอยพิพม์ในบริเวณตำแหน่งที่ต้องการรายละเอียดใน การวางแผนการทำหัตถการ เช่น บริเวณซอกประชิดของฟัน (Contact area)
 • ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของมิติพิมพ์ปาก เนื่องจากมีการขยับหรือกดถาดพิมพ์ด้วยแรงไม่คงที่
 • ปัญหาฟองอากาศบริเวณตำแหน่งสำคัญต่อการรักษา เนื่องจากเทคนิคผสมวัสดุพิมพ์ปากไม่ดีพอ

ภาพบรรยากาศศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท

สถานที่ตั้ง : ชั้น  5  อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรจองคิว : 084-328-0808