ผศ.นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ , เวชบำบัดวิกฤต , หัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบการหายใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

26584

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2539 เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม แพทยสภา, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2550 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
2554 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
2555 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบการหายใจ
2564 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
พุธ
08.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-13.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
ศุกร์
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
พุธ
08.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-13.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
ศุกร์
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top