พญ.รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

การศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย