นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

การศึกษา :
2541 , แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :
2547 , วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2548 , อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย