นพ.ชาตรี แสงหิรัญวัฒนา

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Training in Advanced Infertility Treatment and Endoscopic Surgery, Germany, UK

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประกาศนียบัตรสูตินรีแพทย์ขึ้นทะเบียนในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย