นพ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

เกียรติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย