นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงคความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงคความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย