นพ.รวิภาส วงศ์หิรัญเดชา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
อายุรศาสตร์ , รพ.สงขลานครินทร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiology) , รพ.ตำรวจ

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย