นพ.รัฐธร พนัสสรณ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

การศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย