นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี
มะเร็งวิทยานรีเวช รพ.ราชวิถี

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย