นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา :
คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยศาสตรืออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลตำรวจ

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย