รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา

การศึกษา :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์การกีฬา (Sports medicine) University of Pittsburgh, USA

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย