พญ.สิริขวัญ โคอิซูมิ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย

กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

 

วุฒิบัตร :

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
 

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย