นพ.จตุพร ดวงพัตรา

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ , ประเทศไทย

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

รางวัลและเกียรติยศ :
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยเกี่ยวกับจักษุวิทยา ประจำปี 2557 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยประจำปี 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย