พญ.อภิฤดี ชูปรีชา

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

จักษุวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย