พญ.ชีวรัตน์ ปราสาร

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : อาชีวเวชศาสตร์

การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย