ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกอายุรกรรม

พญ.รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.รวีนันท์ จงประเสริฐพร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

นพ.รัฐธร พนัสสรณ์

ความเชี่ยวชาญ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.อภิชนา มหัทธนะพฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.นิษฐา ปรุงวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.ดร. สุวิณา รัตนชัยวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ.สุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ : โรคไต

นพ.ปิยะฉัตร พิมพา

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

พญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

ความเชี่ยวชาญ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

ความเชี่ยวชาญ : โรคภูมิแพ้ โรคหืด และภูมิคุ้มกัน

นพ.ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ

ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ภัทรกิติ์ กิจจาธิป

ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบทางเดินอาหาร

ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา , เนื้องอกในสมอง

นพ.ธาณินทร์ เจียมจันทร์คุปต์

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ / Infectious Diseases