ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

ความเชี่ยวชาญ : โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

พญ.ลลิตตา กุลวิทย์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.สิริขวัญ โคอิซูมิ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์

ความเชี่ยวชาญ : พัฒนาการและพฤติกรรม

พญ.สุวาณี เจริญลาภ

ความเชี่ยวชาญ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการณ์

พญ.อภิญญา พลามิตร

ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบการหายใจ

ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

พญ.รชต บุญกรองศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ

ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ

พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน

ความเชี่ยวชาญ : โลหิตวิทยาและมะเร็ง

พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน

ความเชี่ยวชาญ : โลหิตวิทยาและมะเร็ง
นพ. ตนัย ตรงกมลธรรม

นพ. ตนัย ตรงกมลธรรม

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.มนัญยา ชาครานนท์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

นพ.อนันดร วงศ์ธีระสุต

ความเชี่ยวชาญ : โรคทางเดินอาหาร
สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ

นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ

ความเชี่ยวชาญ : โรคทางเดินอาหาร

ผศ.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก

ความเชี่ยวชาญ : โรคทางเดินอาหารและโรคตับ