ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกเอ็กซเรย์

นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป

พญ.ปริณดา ชารี

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย