ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา

พญ. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : โรคผิวหนัง, เวศศาสตร์ความงาม

พจ.ภัสศิกานต์ อนุรัตน์พานิช

ความเชี่ยวชาญ : โรคผิวหนัง รวมถึงความผิดปกติของผมและเล็บ

พญ. ภัทรา พิมลศานติ์

ความเชี่ยวชาญ : การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

พจ.อาภัสร ขจิตศรีรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม