ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพ

นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สัสยา คงสกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู